dit potentiale

psykologisk - spirituelt - holisitisk

Vi udvikler vores evne til at lede os selv gennem hele livet - vælg aktivt hver dag den (k)ærlige vej ..

Jeg anvender anerkendte psykologiske og terapeutiske metoder, og kombinerer dem med et holistisk og spirituelt livssyn. Det betyder blandt andet, at jeg har fokus på den lektie og læring, vi får adgang til i livets svære tider og kriser.

Vi kan betragte mange livssituationer, som en invitation til at finde en åben, nysgerrig og selvkærlig måde at rejse videre i livet på.

Her finder du en kombination af praktisk viden og af mine perspektiver på psykoterapiens anvendelse samt koblingen med det holistiske og spirituelle livssyn.

psykoterapi

læren om din egen psyke - psykologisk indsigt

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af vanskelige perioder i livet, og er en vej til at støtte sig selv, når livet gør ondt eller kan synes meningsløs.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en terapeut, når der er tilstande i deres liv, som forringer deres samlede livskvalitet. Det kan være ydre livsomvæltninger i form af fyring, tab af et kært menneske, eller relationelle udfordringer som skilsmisse, mobning eller familiære problematikker. Forældreskabet kan være et andet område, som kan udfordre os i vores følelsesliv. Psykoterapi kan med fordel anvendes ifm. indre tilstande med stress, angst, følelse af mindreværd, afhængighedsadfærd og udfordringer med at tilpasse sig nye svære livsomstændigheder som fx fysiske smerter, sygdom og handicaps.

Som terapeut hjælper jeg også ofte mennesker, der ikke befinder sig i en aktuel krise, men ønsker at lære mere om egen psykologi, adfærdsmønstre og blokeringer, og herigennem udvikle det indre lederskab enten med et personligt eller et professionelt sigte.
 

Psykoterapi er samtalebaseret terapi. Der er forskellige grene inden for psykoterapien, som arbejder med det mål at identificere det, der ligger bag symptomerne, og herefter ændre din respons - dynamikker, mønstre og forsvarsmekanismer. Fokus er altså på at finde den bagvedliggende årsag og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man oplever og gentager problemfyldte perioder og tilstande styret af frygt og angst.

I terapien arbejder vi med at forløse dine uhensigtsmæssige blokeringer, hvad enten det er i sindet eller opleves som blokeringer i din fysiske energikrop. Vi arbejder med en holistisk forståelse og tilgang, som ikke blot skal søges forstået og løst i dit sind, men i lige så høj grad gennem en fysisk oplevelse og med en følelsesmæssig forløsning. Akkurat på samme måde søger vi de gode valg og løsninger, som ikke blot mentalt er accepteret, men ligeledes intuitivt føles som den rette vej at gå videre med.

I et terapeutisk forløb hos mig vurderer vi løbende, hvorvidt supplerende fysiske energibehandlinger eller vejledninger vil være gavnlige, og jeg tilbyder det som en ekstra mulig service at koordinere dette med dygtige terapeuter og behandlere.

I terapisessioner får du adgang til at træne din indre bevidsthedsmuskel. En muskel, du med fordel kan bruge aktivt og træne hver eneste dag til at få skabt nye stier i din hjerne og bryde med de hidtidige adfærdsmønstre, som har skabt uro og smerte. Fokus er indefra og ud. Kærligt og støttende.

En proces er aldrig ens for alle. Alt er subjektivt og kan ikke sammenlignes. Jeg anbefaler altid som udgangspunkt at starte ud med 3 sessioner - og som ved enhver anden træning og forandringsproces lade det være din proces, der er afgørende for den samlede indsats. Dette for at sikre, at dine indsigter og læring bliver foldet helt ud og integreret, så du bliver i stand til at anvende det som en ny viden og visdom i dit liv.

 Hos mig læser vi dit livskort. Søger bevidst at integrere fortidens læring og gøre op med gamle oplevelser og episoder. Med kendskab til din foretrukne personlighedstype, de faldgruber, blokeringer og sårbarheder du oftest møder her, trænes du i at navigere trods frygtens stemme. Dermed får du adgang til et nutidigt perspektiv af dit indre landskab og adgang til flere af dine mange potentialer. Du ser dig selv i et klarere lys, og spejles i alle dine potentialer.

Ved hjælp af teknikker og træning indenfor blandt andet Mindfulness, Compassion Fokuseret Terapi, Eksistentiel terapi, Energiterapi, Kognitiv Adfærdsterapi og Metakognitiv Terapi samt ikke mindst en kropsorienteret tilgang med TFT og forløsende åndedrætsøvelser finder vi sammen vej til de løsninger, du har brug for.

Vi arbejder med energierne i og omkring dig. Med en dybere forståelse og forbindelse til din krops visdom. Med hjertet som et integreringsmiddel til at samle alle dine personlige, menneskelige og sjælelige egenskaber. Med spiritualitet som en mulig forståelsesramme.

Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået intensiv egenterapi og personlig udvikling - det vil sige, at jeg som terapeut har trænet alle de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis.

"Forgive yourself for not knowing what you didn't know until you lived through it. Honor your path. Trust your journey. Learn, grow, evolve, become".
Creig crippen

Det holistiske livssyn

krop, sind og ånd

Holisme er en tilgang, som søger at betragte tilstande som helheder snarere end som sammensatte enkelte dele.

Man kan arbejde holistisk med det enkelte menneske (krop, sind og ånd) og med alle typer for fællesskaber fx i familie, institutioner og virksomheder.

Vi kan med fordel nedbryde den isolation, der skabes ved at opdele og kategorisere mennesker og i stedet søge synergier, rummelighed, accept og fælles værdier, visioner og ansvarlighed. Tiden kalder i højere grad på, at vi tager ansvar og lederskab for den fælles kultur og samfund, vi samskaber, og hvori vi navigerer og udvikler os. 

Hver og en bidrager vi til fællesskaber med den, vi er - bevidst og ubevidst - og jo mere vi er i stand til at lede os selv autentisk og selvkærligt, desto mere vil vi kunne bidrage og yde positivt og anerkende ind i et fælles forum.

Vi ved, at vores omgivende miljø er vital for vores trivsel helt ned på celleplan - og en tilgang med at søge holistiske løsninger i fællesskabet på specifikke trivselsproblemer hos den enkelte kan være afgørende for vores evne til at udvikle os kollektivt som mennesker. Et godt eksempel er det fælles fokus, vi heldigvis er ved at skifte til, på børns evne til at dyrke vensomhed i stedet for de velkendte ekskluderende hierarkiske fællesskaber på skoler, hvor mobning og fællesskabsproblematikker ofte gøres til det enkelte barns problem og ansvar. Vi ser i højere grad på, hvorledes forældres nærvær, ord og adfærd opfanges, kopieres og skaber respons hos vores børn. Vi sætter spor og aftryk i hinanden.

En holistisk tilgang til fx smertetilstande og fysiske sygdomme kan vi nu med videnskabens hjælp belyse effekten og virkningen af. Videnskaben kan måle og forklare mange af de ældgamle behandlingstraditioner, vi oprindeligt kender fra Østen som fx akupunktur. Hvorledes vi kan understøtte kroppens selvhelbredende kraft, dens faser ved sygdom, er en overset visdom og tilgang, som vi har været afskåret fra og taget afstand til i effektivitetens navn, hvor vi søger de hurtige fix-løsninger gennem fx smertestillende medicin. Sygdom anses stadig den dag i dag som en personlig svaghed, og er ofte forbundet med kollektivets skyld og skam, hvori vi bliver ofre for vores sygdomme og livsomstændigheder.

Jeg tror på, at vi i fremtiden med fordel kan anvende mange af de traditionelle metoder til at understøtte både den individuelle og kollektivets effekt på bedre livsbetingelser og trivsel. Også ved sygdomme af både psykisk og fysisk karakter, som er forbundne, da vi er hele mennesker - er en samlet energi. Gamle råd som ro og hvile, frisk luft og ophold i naturen, kærlig omsorgsfuld pleje er vigtige elementer i enhver helbredelse, men ignoreres kulturelt og samfundsmæssigt i effektivitetens navn. Syge er isolerede i dagevis på farveløse fortravlede sygehuse, hvor undersøgelser har vist, at patientkontakt er det mest stressende element for plejepersonalet. Rekreative ophold er erstattet af periodevise udrednings- og behandlingstilbud.

Den traditionelle visdom er stadig brugbar og effektiv den dag i dag, og der videreudvikles løbende nye medicinske metoder og medikamenter herfra i takt med nye spændende studier i mennesket. Evolutionært har vores krop og hjernes anatomi og fysiologi ikke forandret sig det store, i højere grad er det vores livsstil som hurtigt har ændret sig. Videnskaben har gjort vigtige og brugbare opdagelser de seneste år - blandt andet om hjernens udvikling, hjertets betydning og signalering til hjernen, ny viden omkring hele vores sanse- og nervesystem, bindevævets betydning for kroppens sundhed og andre spændende studier, som influerer på vores samlede opfattelse af vores psyke, sjæl og krop. Som minder os om, hvor vigtigt vores daglige adfærd, vores livsstil og selvopfattelse er.

Jeg er stor tilhænger af, at man tænker metamedicinsk - det vil sige, at vi kombinerer det bedste fra den lægemedicinske tilgang med det komplementære og alternative. Vi har med vores sind og livstil afgørende indflydelse på vores eget helbred. Metamedicinen giver et nutidigt helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens. Den bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens biologiske adfærd.
Hver eneste celle i kroppen er intelligent og reagerer på signaler fra vores omgivende miljø og fra vores eget indre miljø.

Metamedicinen hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi og koncentrerer sig om at finde årsagerne til sygdomme, som oftest har deres udgangspunkt i sindet, når det bliver udsat for konfliktchok, som lammer og medfører stress-symptomer. Der er ved konfliktchok tale om noget uventet, dramatisk og isolerende, hvor man ikke kan finde ud af, hvad man kan gøre for at forløse med det samme - eller ikke kan finde de copingstrategier, som skaber de mønstre, vi bliver ved med at gentage uanset, om konflikten er overstået.

På mange områder er vi heldigvis begyndt at se på vores livsstilsygdomme
- fx stress - fra et metaperspektiv, således at udredninger og behandlinger både omfatter terapeutiske værktøjer og medicinske medikamenter fra flere grene fx Nada øreakupunktur, homøopatiske medikamenter, psykoterapi, meditation, yoga m.m.

 

Vi kan studere og aflæse kroppens sprog ved blandt andet at lytte til vores fysiske smerter og symptomer. I dag ved vi fra forskningen, at kroppen rummer vores implicitte hukommelse og kan have mange gamle traumer gemt. Traumer, der kan gå helt tilbage fra barndommen. Traumer, der er dybt forbundet ind i nervesystemet og påvirker dets evne til at regulere sig selv. Qua de bagvedliggende følelsesmæssige ubalancer kan vi finde de uhensigtsmæssige kodninger i vores sind, som danner reaktionsmønstre i energien og viser sig som både fysiske og psykiske ubalancer. Alt, vi omgiver os med og nærer os ved, har en energifrekvens - og har følgelig en effekt på vores egen tilstand - enten nedbrydende eller understøttende for den naturlige cykliske tilstand og balance.

Derfor søger jeg viden, samarbejde og tværfaglighed med holistiske læger, vejledere og terapeuter indenfor kost, kropsbehandlinger og bevægelse samt energiformidling.
Gennem fælles ekspertise og metoder sikres det, at du får adgang til præcis de behandlinger og de værktøjer, som kan støtte din proces allerbedst og sikre transformation.

Din trivsel og sundhed er et fælles mål.


Det spirituelle livssyn

en kollektiv fælles bevidsthed

Spiritualitet er for mig en grundlæggende tro på, at vi alle er et udtryk for energi, og at vi i den energi er forbundet.

Nogle benævner det Gud, andre kalder det Spirit, den Guddommelige Kraft, Kærligheden eller Ånd. Spiritualitet er dog på ingen måde reduceret til en religiøs tro, men skal snarere ses som dét samlede felt, hvorfra vi skaber forbindelse til vores egen sjæl og åndelighed og er her, hvor vi også er forbundet med hinanden kollektivt i vores væren. Modsat i psykologien, hvor vi forbinder os via vores gøren. Det samlede felt af åndelighed, vi alle er fælles om og forenet i som levende organismer - er en kollektiv fælles bevidsthed - og hvor alle mennesker uanset køn, alder, bopæl, hjemland, profession, unikke evner og færdigheder er en vibrerende energi.

 

Spiritualitet kan betragtes som en visdom, hvorfra vi alle betragtes som værende perfekte og en ren kærligheds kraft. Derfor er der heller ikke mennesker, der er mere eller mindre spirituelle end andre - vigtigere eller dygtigere - større eller mindre sjælelige. Vi har alle samme mulighed for adgang, og ofte handler det mere om graden af åbenhed, træning og villighed. Vi kan til enhver tid genfinde, styrke og træne vores spirituelle sanser.

 

Med udgangspunkt i de videnskabeligt funderede kvantefysiske betragtninger, ser jeg vores bevidsthed, vores ego, den fysiske krop og alt, hvad der omgiver os og udveksles mellem os, som energi, der bevæger sig med specifikke vibrationer på specifikke frekvenser. Det er en vigtig, men også ret kompleks disciplin - at søge at forstå og definere, hvad vi ikke kan se - men blot iagttage og observere gennem vores indre finmaskede sansesystem. Et sansesystem, som vi kan anvende til at aflæse og lære om vores ubevidste energier, og som vi på flere måder er kommet langt væk fra i vores moderne fortravlede færden og gøren.

Vi søger konstant at kontrollere vores bevidste sind, gøren og laden gennem vores ego, men må gang på gang erkende, at vi oftest og i mere end 80 % af tiden er styret af vores ubevidste sind - af alle de tanker, der strømmer og af de følelsesmæssige reaktioner, som vi er uopmærksomme på, men som influerer på vores liv og livskvalitet. Vores ego og personlighedsstruktur er en vigtig del, som snarere kræver forståelse og accept end dom og ekskludering. Det er i balancepunktet mellem vores gøren (ego) og vores væren (spiritualitet), at vi bliver sande livsmestre og kan forvandle og udvikle os.

Intuition forbindes med spiritualitet. Det er forskelligt fra at tænke sig til en løsning, fra logik og analyse. Det er at vide, uden at vide, hvordan du ved det. Vores intuition aflæser altid enhver situation og relation, vi befinder os med - og er et vigtigt aspekt ift., hvorledes vi reagerer på vores miljø og træffer mange af vores valg og beslutninger i livet. Den intuitive indre stemme er en kæmpe gave, som fortjener opmærksomhed, og kan lede os frem til mange af de løsninger, vi søger i livet.

COMPASSION

at rumme det svære og smertefulde

Compassion åbner vores evne til at møde smerten i os selv fra et kærligt rummeligt sted. Et sted, hvor vi kan være nænsomme med os selv og med andre, åbne vores hjerter mod alt, der føles så svært. Erkende og acceptere vores egen og andres menneskelighed midt i alle de tunge følelser. Når vi er modige nok til at være med vores dybeste skam, største frygt og sårbarhed fra dette sted, begynder vi at heale.

Det kan være forskelligt, hvad vi betragter som værende sårbart for os. Som trigger os i andre mennesker. Afhængigt både af vores personlighedstype og af de oplevelser, vi har taget med os fra barndommen og gennem et levet liv. For nogle mennesker er det sårbart at være svag, for andre at føle sig egoistisk, uperfekt og ikke leve op til regler og normer. For nogle mennesker er det at være afskåret fra fællesskaber, ude af stand til at hjælpe andre eller ikke være dygtig, flittig og klog nok det mest utrygge. Vi har alle en primær sårbarhed, som vores ego forsøger at skærme os fra, og hvor vi, hvis vi bliver fanget, kan føle os små og hjælpeløse, magtesløse og ubetydelige. Mange vil kunne genkende og perspektivere ind i dem alle, for vi er alle skabt af den samme menneskelige egostruktur.

Egenomsorg og compassion er en stærk måde at møde dig selv og andre på i sårbarheden. En hjælp-til-selvhjælp, der går gennem viden om din egen menneskelighed og om effektive regulerende værktøjer, hvor vi arbejder med vores mentale hjerne, vores hjerte-hjerne gennem nervesystemet og vores mave-hjerne, hvor vi fordøjer og sender signaler til hjerne-hjernen og hjertet gennem vagusnerven.

Compassion er akkurat som mindfulness ikke noget, vi kan gå til, men snarere et felt indeni os selv, en iboende styrke og evne, som vi kan styrke og træne gennem en daglig praksis. Styrke vores fundament af bevidsthed om vores egen menneskelighed, og kan betragtes som en medicin mod ensomhed, traumer og forladthed.

Evner vi at møde os selv med compassion, åbner vi os samtidig op for at møde andre i deres smerte med samme venlighed og rummelighed gennem genkendelse. Og vi har alle brug for at blive genkendt, mødt og rummet i vores sårbarhed.

Sårbarhed er vores superpower - vores sande styrke. Kan vi formå at forvandle vores frygt herigennem, gør vi os frie af gamle overlevelsesmønstre og strategier, som hæmmer os. Gør os bedre i stand til at se os selv klart, udtrykke vores behov , sætte grænser på en sund og afbalanceret måde.

Vi bliver i stand til at udfolde og udtrykke hele vores menneskelighed.

"Empathy lights up your pain center.
Compassion lights up your pleasure center"

Energiformidling - healing

styrker dit sjælslys

Når vi formidler energi til et andet menneske, benævnes det som energiformidling eller healing.

Healing betyder at gøre hel og er et behandlingsredskab, der kan bidrage med ro til både sind og til krop. Healing kan således med stor effekt afbalancere, støtte til at justere dit nervesystem og centrere dig i din bevidsthed.

Når jeg healer, kanaliserer jeg energi til dig. Nogle mennesker mærker det fysisk i kroppen, andre får visualiseringer og syn, mens det også kan opleves som en form for meditativ tilstand. Jeg anvender min klarfølelse til at arbejde energetisk på alle dine centre i kroppen, som du måske kender som chakraer, for at skabe balance og flow.

Ubalancer i kroppen ses ofte, når vi ikke får bearbejdet følelsesmæssige eller fysisk overvældende oplevelser (traumer), hvis vi ofte overhører kroppens signaler, overskrider egne grænser eller hvis vi lever et liv, som ikke er i overensstemmelse med vores sjæl. Kroppens reaktion er overbelastning, som kommer til udtryk ved både fysisk og psykisk ubalance. Vi kan med daglig bevidsthed selv gøre en aktiv indsats for at øge vores energi, tanke op og afbalancere vores energicentre.

Efter en session vil vi sprede oplevelsen ud, tale om de budskaber og oplevelser, du fik i healingen, og som vil kunne støtte dig i at skabe mere plads til dit sjælslys."So hum - I am that I am.
The Universe exists within me, as much as I exist in the Universe"kontakt mig - book din session